Traume
Samfunn og helse

Traumer og traumebehandling – Hva er det?

Et traume kan forklares som en sterk og svært følelsesmessig reaksjon på en hendelse av alvorlig grad. Etter man har opplevd en tung opplevelse, opplever man ofte at kroppen går i en sjokkfase. Etter dette er det også svært vanlig å oppleve fornektelse ovenfor hendelsen.

Et traume kan også resultere i reaksjoner i tiden etter ulykken eller hendelsen. Slike langsiktige reaksjoner kan være hodepine, kvalme og hyppige tilbakeblikk. Mange opplever også at det blir vanskeligere å regulere, samt styre, egne følelser.

Hva betyr traume?

Traumer

Direkte oversatt kan man si at begrepet traume betyr skade eller sår. Et psykologisk traume brukes for å beskrive en viss hendelse som i ettertid kan resultere i psykiske skader på individet som er blitt berørt. Det finnes svært mange forskjellige definisjoner og forklaringer på hva et traume er, men noen faktorer som kjennetegner et traume kan være følgende:

 • Oppstår plutselig og ukontrollert
 • Oppleve en overveldende følelse
 • Kan true helsen til personen som opplever traume
 • Kan være livstruende
 • Kan føre til alvorlige skader, både fysisk og psykisk

Tiden etter man har opplevd et traume

Dersom man har opplevd et traume er det helt normalt å få sterke reaksjoner. Disse reaksjonene oppleves ofte umiddelbart etter hendelsen, men det er også vanlig at de vedvarer i en god stund i etterkant. Mange opplever at de blir mer engstelige enn det de var før hendelsen, og man kan også oppleve at hukommelsen og konsentrasjonsevnen blir svekket.

Det er også mange som får mareritt som kobles til traumet man har opplevd, og det kan føles som man opplever den samme traumatiske hendelsen om, -og om igjen. I tillegg til å oppleve hendelsen på nytt i drømmer, kan man også oppleve påtrengende bilder eller sansefornemmelser på dagtid.

Disse bilde kan være såpass sterke slik at det føles ut som man opplever hendelsen på nytt. Dette kan være svært belastende for personen som opplever det, og det kan føre til alvorlige søvnproblemer, i tillegg til andre psykiske plager som kan være skadelige for helsen. Følelse av skam og skyld er også vanlige reaksjoner å oppleve i tiden etter et traume har oppstått.

For mange vil disse reaksjonene minskes etter hvert som det går litt tid, dette gjelder særlig dersom traume er et resultat ev en enkeltstående hendelse. Dersom disse reaksjonene og plagene vedvarer lenge, eller kommer tilbake fra tid til annen, kan man ha pådratt seg en posttraumatisk stresslidelse, ofte omtalt som PTSD.

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD)

Posttraumatisk stresslidelse er en lidelse som rammer personer som har opplevd eller vært vitne til en traumatisk hendelse. PTSD kan ha mange utløsende årsaker, vanlige eksempler på hendelser som ofte resulterer i posttraumatisk stresslidelse er krig, voldtekt, plutselig tap av en nær relasjon eller en alvorlig ulykke eller naturkatastrofe.

Det som kjennetegner PTSD er at man opplever hendelsen på nytt i hodet sitt, både i drømmer og på dagtid.

PTSD – Symtomer

Symptomer som kan kobles til posttraumatisk stresslidelse kan være at man føler seg nervøs, anspent og irritabel. I tillegg kan evnen til å konsentrere seg bli betydelig svekket. Mange blir også svært engstelige over ting man ellers ikke har vært engstelig over.

PTSD

Under er det listet andre symptomer som kan knyttes til PTSD:

 • Såkalte «flashbacks», der man opplever traume på nytt i eget hode.
 • Kroppen føles anspent.
 • Følelse av nervøsitet som ikke forsvinner.
 • At man ønsker å ta avstand til personer eller gjenstander som kan knyttes til, -eller minnes om, hendelsen.
 • Mange går inn i selvisolasjon der man unngår å være i kontakt med andre mennesker.
 • Svekket selvfølelse og selvtillit.
 • Følelse av svimmelhet og/eller kvalme.
 • Vondt i hode.
 • Søvnproblemer.

Nære relasjoner

Har man opplevd en alvorlig hendelse, kan god støtte fra familie og nære relasjoner være en avgjørende faktor for traumebehandling. Ved å ha gode og nære relasjoner rundt seg, kan faktisk beskytte mot svært mange av reaksjonene som kan komme som følge av et traume. I tillegg er det også noen visse psykologiske og sosiale faktorer som kan virke beskyttende mot slike reaksjoner. Intelligens, god fysisk og psykisk helse, optimisme og aktiv mestring er noen eksempler

Det er imidlertid viktig å legge til at reaksjoner og plager som oppstår som resultat ev en traumatisk hendelse, kan ramme absolutt alle typer mennesker, uavhengig av personlige og individuelle faktorer. Opplever man denne typen reaksjoner er det derfor viktig å være klar over at det er helt normalt, og det er ikke et tegn på manglende intelligens eller svakhet.

Snakk med noen!

Har man opplevd et traume er det viktig å ikke stenge seg inne i sitt eget hode. I de aller fleste tilfeller vil det å snakke med noen være en av de mest effektive behandlingene. Enten om man velger å støtte seg på en nær relasjon, eller om man ønsker å kontakte fastlege eller psykolog. Fastlegen kan også være det første steget mot å motta videre hjelp.